Līgums par interneta pakalpojumu sniegšanu

1. Puses

1.1. Pakalpojuma saņēmējs (turpmāk - Klients), no vienas puses, un SIA «Tevale» reģ. Nr. 40103363789 (turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par pusēm, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

2. Līguma priekšmets

2.1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un Klients apņemas apmaksāt Pakalpojumus, ievērojot Klienta izvēlēto tarifu plānu un šī līguma nosacījumus. Pakalpojumu sniedzēja Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri un tarifi tiek noteikti šī līguma Pielikumā Nr. 1. (atrodams adresē: http://www.tevale.net/lv/info/linux un http://www.tevale.net/lv/info/vps).

2.2. Pakalpojuma saņemšanai Pakalpojumu sniedzējs reģistrē Klienta kontu, tā identifikācijai piešķirot lietotāja vārdu un paroli.

3. Apmaksas noteikumi

3.1. Klients veic samaksu par Pakalpojumiem pirms to saņemšanas, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pakalpojuma apmaksas veids tiek norādīts rēķinā.

3.2. Ja Klients neizdara samaksu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pilnvarot trešajās personas iekasēt no Klienta parādsaistības un citas blakusprasības pret Klientu, kas izriet no šī līguma nosacījumiem. Klients apņemas apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no Klienta.

3.3. Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu Klients maksā Pakalpojuma sniedzējam līgumsodu 0.1% apmērā no nokavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu. Saņemtie maksājumi sākotnēji tiek ieskaitīti iespējamā līgumsoda dzēšanai, bet pēc tam pamatparāda dzēšanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo klientu no pienākuma apmaksāt pamatparādu.

4. Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

4.1. Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus;

4.2. Klients apņemas neveikt mēģinājumu piekļūt svešām sistēmām vai failiem bez to īpašnieku atļaujas pat tad, ja tie nav pienācīgi aizsargāti;

4.3. Klients apņemas neizmantot Pakalpojumus un no to izmantošanas gūto informāciju jebkādiem nelegāliem mērķiem;

4.4. Klients apņemas nenosūtīt vēstules-ķēdītes un citus reklāmas materiālus adresātiem, kuri nav to prasījuši;

4.5. Klients apņemas neizmantot Pakalpojumus datoru vīrusu un tiem pielīdzināmu materiālu izplatīšanai;

4.6. Klients apņemas neizmantot Pakalpojumus pārkāpjot trešo personu tiesības (ieskaitot trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības un konfidencialitāti).

4.7. Klients nav tiesīgs:

4.7.1. Izvietot un izmantot jebkādu informāciju, tai skaitā personas datus, kuras izmantošanu tam aizliedz LR tiesību normas.

4.7.2. Izvietot Bittorrent trekerus, kuros ir saites vai torrenti, ar kuriem iespējams saņemt autortiesības pārkapjošus materiālus.

4.7.3. Veikt mēģinājumu piekļūt citu sistēmas lietotāju informācijai.

4.7.4. Ar nodomu, vai aiz neuzmanības traucēt Pakalpojumu sniedzēja serveru vai tīklu darbību.

4.8. Servera resursu izmantošana:

4.8.1. Maksimāla procesora noslodze - 15%

4.8.2. Maksimālais PHP skripta izpildes laiks - 2 minūtes

4.8.3. Maksimālais vienlaicīgo procesu skaits vienam lietotājam - 20

4.8.4. Maksimālais atmiņas daudzums vienam procesam - 200Mb

4.8.5. Maksimālais e-pastu izsūtīšanas daudzums stundā vienam domēnam - 200

4.8.6. Maksimālais saņēmēju skaits vienā vēstulē – 20

5. Klienta tiesības un pienākumi

5.1. Klientam ir aizliegts izpaust trešajām personām paroli, kuru tas saņēmis, pasūtot Pakalpojumu.

5.2. Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot paroli. Klients uzņemas atbildību par trešo personu darbībām, kuras veiktas, izmantojot Klientam piešķirto paroli un lietotāja vārdu. Citi Klienta lietotāja vārda un paroles izmantotāji ir atbildīgi par šī līguma noteikumu ievērošanu tādā pat mērā kā Klients. Klientam ir pienākums informēt Pakalpojuma sniedzēju par jebkurām neatļautām darbībām ar Klienta lietotāja vārdu un paroli vai jebkuriem citiem drošības pārkāpumiem, kas tam kļuvuši zināmi.

5.3. Klientam ir pienākums sniegt Pakalpojuma sniedzējam visus nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kura nepieciešama pakalpojuma izpildei.

6. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi

6.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstošā kvalitātē. Gadījumā, ka pakalpojumu kvalitāte tiek traucēta no Pakalpojumu sniedzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tai skaitā interneta tīkla traucējumu dēļ, Pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma nodrošināt nepārtrauktu Pakalpojuma darbību.

6.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt nepieciešamās korekcijas klienta datu sistēmā, tai skaitā dzēst datus, lai nodrošinātu, ka Klients pakalpojumu izmanto atbilstoši šī līguma un LR tiesību normu prasībām.

7. Klienta konta slēgšana

7.1. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesības uz laiku vai pavisam slēgt Klienta kontu gadījumā un/vai izbeigt šī līguma darbību bez iepriekšēja brīdinājuma ja:

a) Klients pārkāpj šī līguma noteikumus;

b) Klients laikā nav apmaksājis Pakalpojumus, saskaņā ar šī Līguma 3.1. punktu.

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Klients to elektroniski ir apstiprinājis pirms elektroniska pieteikuma iesniegšanas pakalpojumu saņemšanai un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Gadījumā, ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līguma darbību, tad tai ir rakstveidā jāinformē otra puse ne vēlāk kā 1 kalendāro mēnesi pirms līguma laušanas. Iepriekšējas brīdinājums līguma izbeigšanai nav nepieciešams šī līguma 7.punktā paredzētajos gadījumos.

8.4. Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu. Izbeidzot šī Līguma darbību, Klienta konts tiek slēgts un pakalpojumu sniegšana tam tiek pārtraukta.

9. Neparedzēti apstākļi

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties (tiklīdz kā tas iespējams) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā un vai vispār pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa šajā Līgumā paredzēto saistību izpilde.

10. Strīdu izšķiršana

10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.

10.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, tiek nodots izšķiršanai LR tiesā.

11. Līguma grozījumi un papildinājumi

11.1. Šīs Līgums izsaka pilnu vienošanos starp līdzējiem. Visas citas vienošanās starp līdzējiem par šī Līguma priekšmetu zaudē spēku ar tā parakstīšanas brīdi.

11.2. Jebkuras šī līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā.

12. Citi noteikumi

12.1. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.

12.2. Līguma finansiālā informācija ir konfidenciāla izņemot punkta 3.2 nosacījumus.

12.3. Šis Līgums ir saistošs Pakalpojuma sniedzējam, Klientam un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.